หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางมีเขตอำนาจในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไปลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
คำร้องและแบบพิมพ์ศาลบริการคู่ความ
บริการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือการรับโอนเงินทางอินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Banking)
บริการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือการรับโอนเงินทางอินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Banking)
 1. ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๒/ว ๓๐ (ป) ลว ๑๐ มิ.ย. ๒๕๕๒ เรื่อง การให้บริการรับเงินค่าธรรมเนียมศาลด้วยบัตรเครดิต
 2. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๗๘ (ป) ลว ๑๒ ก.ย. ๒๕๕๖ ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการการรับและการจ่ายเงินนอกเหนือจากเงินสด หรือ เช็ค พ.ศ. ๒๕๕๖
 3. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๗๘ (ป) ลว ๑๒ ก.ย. ๒๕๕๖ ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการการรับและการจ่ายเงินนอกเหนือจากเงินสด หรือ เช็ค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
 4. ประกาศศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง เรื่อง การให้บริการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือการรับโอนเงินทางอินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Banking)
 5. แนะนำการให้บริการชำระเงินแก่คู่ความโดยบัตรเครบิต – เดบิต
บริการสืบค้นและติดตามผลคดีทั่วประเทศ ออนไลน์ 24 ชั่วโมง
การขอปล่อยชั่วคราว
การปล่อยตัวชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring)
ระเบียบเเละกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
 1. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559
 2. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559
 3. พระราชกฤษฎีกา กำหนดวันเปิดทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง พ.ศ.2559
 4. พระราชกฤษฎีกา กำหนดจำนวน ที่ตั้ง เขตศาล และวันเปิดทำการของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค พ.ศ.2560
 5. พระราชกฤษฎีกา เปลี่ยนแปลงเขตอํานาจศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ และศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๗ พ.ศ. ๒๕๖๑
 6. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 2)
 7. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559
 8. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การและวิธีการออกคำสั่งหรือหมายอาญา ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 1. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
 2. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฉบับที่ 4 พ.ศ.2559 (ยกเลิก)
 3. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฉบับที่ 3 พ.ศ.2558 (ยกเลิก)
 4. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 (ยกเลิก)
 5. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 พ.ศ.2550 (ยกเลิก)
 6. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (ยกเลิก)
 7. พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561
 8. พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559
 9. พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2551
แบบฟอร์ม
ประกาศ
ประกาศ ศาลอาญาคดีทุจริตเเละประพฤติมิชอบกลาง
 1. เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ ประจำปี 2560 (เดือนเมษายน ถึง เดือนกันยายน 2560)
 2. การขึ้นบัญชีทะเบียนทนายความขอเเรงของศาลอาญาคดีทุจริตเเละประพฤติมิชอบกลาง ประจำปี พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2560
 3. รณรงค์ และปฏิเสธการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์อื่นใดในทุกรูปแบบ เพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
 4. ระเบียบศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ว่าด้วยการส่งหมายเรียกและคำฟ้องตั้งต้นคดีแก่จำเลย ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงานของจำเลยนอกราชอาญาจักร พ.ศ.2561
 5. ข้อกำหนดว่าด้วยการถ่ายภาพ ภาพยนตร์ บันทึกภาพและเสียงในบริเวณศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
 6. คำสั่งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ที่ 1/2559 เรื่อง ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนพิจารณาแทน
 7. แนวทางการปฏิบัติราชการระหว่าง ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง กับศาลชั้นต้น
 8. การเปิดศาลทำการในวันหยุดราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนมีนาคม 2562
 9. การส่งเอกสารและการประกาศนัดไต่สวนโดยวิธีการลงโฆษณาทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
 10. การขึ้นบัญชีทะเบียนทนายความขอเเรงของศาลอาญาคดีทุจริตเเละประพฤติมิชอบกลาง ประจำปี พ.ศ. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 8
อท.104/61
นัดไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
อท.109/61
นัดสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13:00
อท.129/61
นัดสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13:00
อท.186/61
นัดพร้อมเพื่อกำหนดพยานในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 10:00
อท.208/61
นัดพร้อมเพื่อกำหนดพยานและกำหนดประเด็นในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 10:00
อท.24/61
นัดสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13:00
อท.322/60
นัดตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 10:00
อท.381/60
นัดฟังคำสั่งหรือคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 13:00