ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • The Central Criminal Court for Corruption and Misconduct Casesข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

20

เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา นายอำนาจ  พวงชมภู อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง  นายบัลลังก์ จิระบุญศรี เลขานุการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง และข้าราชการศาลยุติธรรม ร่วมกันเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นางเฉลิม น่วมเลิศ มารดาของ นางสาวภัครดา น่วมเลิศ ตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ ณ วัดกระทุ่ม ตำบลสนามจันทร์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

อ่านข่าว

ระเบียบ
  กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
 1. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559
 2. พระราชกฤษฏีกา กำหนดวันเปิดทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง พ.ศ.2559
 3. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559
 4. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559
 5. พระราชกฤษฎีกา กำหนดจำนวน ที่ตั้ง เขตศาล และวันเปิดทำการของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค พ.ศ.2560

 6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 7. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
 8. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 พ.ศ.2550
 9. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554
 10. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฉบับที่ 3 พ.ศ.2558
 11. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฉบับที่ 4 พ.ศ.2559
 12. พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2551
 13. พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559