ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางมีเขตอำนาจในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไปลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
คำร้องและแบบพิมพ์ศาลบริการคู่ความ
บริการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือการรับโอนเงินทางอินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Banking)
บริการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือการรับโอนเงินทางอินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Banking)
 1. ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๒/ว ๓๐ (ป) ลว ๑๐ มิ.ย. ๒๕๕๒ เรื่อง การให้บริการรับเงินค่าธรรมเนียมศาลด้วยบัตรเครดิต
 2. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๗๘ (ป) ลว ๑๒ ก.ย. ๒๕๕๖ ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการการรับและการจ่ายเงินนอกเหนือจากเงินสด หรือ เช็ค พ.ศ. ๒๕๕๖
 3. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๗๘ (ป) ลว ๑๒ ก.ย. ๒๕๕๖ ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการการรับและการจ่ายเงินนอกเหนือจากเงินสด หรือ เช็ค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
 4. ประกาศศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง เรื่อง การให้บริการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือการรับโอนเงินทางอินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Banking)
 5. แนะนำการให้บริการชำระเงินแก่คู่ความโดยบัตรเครบิต – เดบิต
บริการสืบค้นและติดตามผลคดีทั่วประเทศ ออนไลน์ 24 ชั่วโมง
การปล่อยตัวชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring)
การขอปล่อยชั่วคราว
ประกาศ
ประกาศ ศาลอาญาคดีทุจริตเเละประพฤติมิชอบกลาง
 1. เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ ประจำปี 2560 (เดือนเมษายน ถึง เดือนกันยายน 2560)
 2. การขึ้นบัญชีทะเบียนทนายความขอเเรงของศาลอาญาคดีทุจริตเเละประพฤติมิชอบกลาง ประจำปี พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2560
 3. รณรงค์ และปฏิเสธการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์อื่นใดในทุกรูปแบบ เพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
 4. ระเบียบศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ว่าด้วยการส่งหมายเรียกและคำฟ้องตั้งต้นคดีแก่จำเลย ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงานของจำเลยนอกราชอาญาจักร พ.ศ.2561
 5. ข้อกำหนดว่าด้วยการถ่ายภาพ ภาพยนตร์ บันทึกภาพและเสียงในบริเวณศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
 6. คำสั่งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ที่ 1/2559 เรื่อง ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนพิจารณาแทน
 7. แนวทางการปฏิบัติราชการระหว่าง ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง กับศาลชั้นต้น
 8. การเปิดศาลทำการในวันหยุดราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนมีนาคม 2562
 9. การส่งเอกสารและการประกาศนัดไต่สวนโดยวิธีการลงโฆษณาทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระเบียบ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
 1. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559
 2. พระราชกฤษฏีกา กำหนดวันเปิดทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง พ.ศ.2559
 3. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559
 4. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559
 5. พระราชกฤษฎีกา กำหนดจำนวน ที่ตั้ง เขตศาล และวันเปิดทำการของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค พ.ศ.2560
 6. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การและวิธีการออกคำสั่งหรือหมายอาญา ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560
 7. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 2)
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 1. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
 2. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 พ.ศ.2550
 3. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554
 4. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฉบับที่ 3 พ.ศ.2558
 5. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฉบับที่ 4 พ.ศ.2559
 6. พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2551
 7. พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559
 8. พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561
 9. พระราชกฤษฎีกา เปลี่ยนแปลงเขตอํานาจศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ และศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๗ พ.ศ. ๒๕๖๑

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 14
อท.104/61
นัดตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
อท.177/61
นัดตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานโดยเจ้าพนักงานคดี (ชั้นไต่สวนมูลฟ้อง)
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
อท.224/61
นัดตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13:00
อท.235/61
นัดฟังคำสั่งหรือคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
อท.275/61
นัดพร้อมเพื่อกำหนดวันนัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 10:00
อท.28/61
นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 10:00
อท.280/61
นัดพร้อมเพื่อสอบคำให้การและกำหนดวันนัด
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 10:00
อท.281/61
นัดพร้อมเพื่อสอบคำให้การและกำหนดวันนัด
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 10:00
อท.300/60
นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 10:00
อท.37/60
นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 10:00
อท.38/60
นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 10:00
อท.39/60
นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 10:00
อท.44/61
นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 10:00
อท.515/60
นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 10:00