ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • The Central Criminal Court for Corruption and Misconduct Casesลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
การขอปล่อยชั่วคราว
แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ประกาศ
ระเบียบ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
 1. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559
 2. พระราชกฤษฏีกา กำหนดวันเปิดทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง พ.ศ.2559
 3. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559
 4. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559
 5. พระราชกฤษฎีกา กำหนดจำนวน ที่ตั้ง เขตศาล และวันเปิดทำการของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค พ.ศ.2560
 6. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การและวิธีการออกคำสั่งหรือหมายอาญา ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560
 7. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 2)
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 1. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
 2. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 พ.ศ.2550
 3. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554
 4. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฉบับที่ 3 พ.ศ.2558
 5. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฉบับที่ 4 พ.ศ.2559
 6. พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2551
 7. พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559
 8. พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 11
อท.124/61
นัดฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 09:00
อท.126/61
นัดฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 09:00
อท.127/61
นัดฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 09:00
อท.128/61
นัดฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 09:00
อท.131/61
นัดฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 09:00
อท.34/61
นัดฟังคำสั่งหรือคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 10:00
อท.393/60
นัดไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
อท.405/60
นัดพร้อมเพื่อสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 10:00
อท.49/60
นัดไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
อท.89/61
นัดฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 10:00
อร.1/60
นัดสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 09:00